Dành cho giảng viên: Hướng dẫn cài đặt khóa học cho phép SV tự ghi danh, GV ghi danh cho SV và đặt mật khẩu ghi danh cho khóa học.

Giảng viên cần tạo khóa học mới vui lòng liên hệ Phòng Công nghệ Thông tin

- Email: irc@lhu.edu.vn

- Điện thoại: 

- Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp: elearn.lhu.edu.vn


LHU


    Tin tức chung

    (No announcements have been posted yet.)